نمایشگاه خودرو تهران پس از چند سال وقفه در شرایطی برگزار شد که ممنوعیت واردات خودرو از یک سو و نیاوردن خودروهای جدید از سوی ایران خودرو از سوی دیگر موجب شد تا نمایشگاه خودرو تهران بدون سورپرایز برگزار شود.

بیشتر
بیشتر