خودروسازی بار دیگر موتور رشد تولیدات صنعتی کشور شد. گزارش فروردین‌ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نشان می‌دهد در فروردین امسال، شاخص تولید صنعتی رشدی ۵/ ۲۵ درصدی را نسبت به ماه مشابه در سال ۹۹ تجربه کرده که بخش قابل توجه این رشد متعلق به صنعت خودرو است. تولید خودروسازان در نخستین ماه امسال ۵/ ۱۱۸ درصد بیش از فروردین ۹۹ بوده است.

بیشتر
بیشتر