توتو ولف مدیر تیم مرسدس اگرچه درباره حضور و مذاکره با مکس ورشتپن سخنی به میان نیاورده اما اکنون شانس حضور وی را صفر…

بیشتر