مارک مارکز توانست در دور تعیین خط مسابقات موتوجی پی MotoGP پیست لمانز فرانسه ۲۰۱۹ بهترین زمان را ثبت کند تا بدین ترتیب…

بیشتر
بیشتر