شتاب صفر تا ۹۶ کیلومتر بر ساعت این خودرو برابر 8.1 ثانیه بوده و عملکرد نرم ترمزهای regenerative نیز در مسیرهای…

بیشتر
بیشتر
بیشتر