روسیه در حال بررسی اقدامی است که خودروها از همان کارخانه به نفس-سنج مجهز شوند تا امکان رانندگی افراد تحت تأثیر الکل و…

بیشتر
بیشتر
بیشتر