جنگ
  • هیچ کس منکر آن نیست که خودروهای تویوتا، قابل اعتماد، مقرون به صرف و در دنیا فراوان هستند. اما از کارکشته های نظامی 50 سال گذشته اگر بپرسید، خودروی مخصوص جنگ را خودروهای تویوتا می دانند.