مرحله اول مسکن ملی با بیش از ۲۴۰ هزار ظرفیت در آبان ماه آغاز و پایش و غربالگری این‌طرح تا بهمن ماه ادامه داشت که…

بیشتر
بیشتر