این بخشنامه به صورت جداگانه برای محصولات دستی و اتوماتیک صادر شده است.

بیشتر
بیشتر
بیشتر