با دستور رییس جمهوری برای سه ماه اول نرخ عوارضی آزادراه غدیر ۲۵ درصد کاهش یافت.

بیشتر