تا زمانی که این روند نزولی در بازار ادامه پیدا کند به آن ورود نخواهیم کرد؛ بازار نزولی نیازی به ساز و کار ندارد؛ اگر…

بیشتر
بیشتر
بیشتر