مدیریت بحران
  • بعد از ورود سیلاب به محلاتی مانند کوی کارگران و کوی انقلاب حمیدیه، مدیریت بحران شهرستان حمیدیه با تاخیر قابل توجهی سرانجام دستور تخلیه شهر را صادر کرد.