افغانستان
  • با شکل گیری طبقه متوسط در افغانستان، خودروهای سواری و وانت نو مشتری پیدا کرده اند.

  • پروژه جالب جوانان افغانستانی تاکنون پیشرفت‌های خوبی داشته است. آنها توانسته‌اند شاسی خودرو را طراحی و تولید نموده و اجزای بنیادینی چون موتور، گیربکس، رادیاتور، چرخ‌ها و سیستم ترمز را روی آن سوار کنند. به عبارت بهتر می‌توان گفت آنها فعلا اتومبیلی بدون بدنه و تزئینات داخلی را ساخته‌اند.

  • انتخاب : عناصر طالبان انگشت های رنگ شده شماری از رای دهندگان را در استان فراه افغانستان قطع کردند.