کد خبر : 80036

قیمت جدید آهن در بازار

قیمت جدید آهن در بازار

امروز نرخ انواع آهن آلات در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

 آخرین نرخ آهن آلات در بیستم شهریور ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

 

قیمت روز تیرآهن

شاخه

وزن(کیلوگرم)

قیمت(ریال)

تیرآهن ۱۲

۱۲ متری

۱۲۲

۲۲.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۲۹.۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۶

۱۲ متری

۱۹۵

۳۴.۶۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۱۸

۱۲ متری

۲۲۵

۳۹.۳۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۰

۱۲ متری

۲۷۶

۴۸.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۲

۱۲ متری

۳۱۵

۵۴.۲۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۴

۱۲ متری

۳۶۹

۶۹.۸۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۲۷

۱۲ متری

۴۳۴

۷۷۴۰۰.۰۰۰

تیرآهن ۳۰

۱۲ متری

۵۰۰

۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰

قیمت روز میلگرد

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو میلگرد ۶.۵

کلاف

۴.۵

۱۹۸.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۸

شاخه

۶

۱۶۹.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۰

۱۲ متری

۷.۵

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۲

۱۲ متری

۱۱

۱۶۲.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۴

۱۲ متری

۱۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۶

۱۲ متری

۱۹

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۱۸

۱۲ متری

۲۵

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۰

۱۲ متری

۳۰

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۲

۱۲ متری

۳۶

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۵

۱۲ متری

۴۷

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۲۸

۱۲ متری

۵۶

۱۶۶.۰۰۰

هر کیلو میلگرد ۳۲

۱۲ متری

۷۵

۱۶۶.۰۰۰

قیمت روز پروفیل

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو پروفیل۵۰۷ -۵۰۸ -۵۰۹

۶ متری

هر متر ۲.۴۴

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۰

۶ متری

۴.۵

۲۰۶.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۲۵

۶ متری

۵.۵

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۱۰ در ۳۰

۶ متری

۶.۵

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۲۰

۶ متری

۷

۲۱۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۰ در ۳۰

۶ متری

۹.۵

۲۱۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۲۵ در ۲۵

۶ متری

۹

۲۱۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۵۰

۶ متری

۱۶

۲۱۰.۵۰۰

هر کیلو قوطی ۳۰ در ۶۰

۶ متری

۱۷

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۴۰

۶ متری

۱۵

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۶۰

۶ متری

۱۹

۲۰۳.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۱۰۰

۶ متری

۲۸

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۴۰ در ۸۰

۶ متری

۲۳

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو قوطی ۷۰ در ۷۰

۶ متری

۲۷

۲۱۰.۰۰۰

قیمت روز ناودانی

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو ناودانی ۶.۵

۶ متری

۴۲

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۸

۶ متری

۴۴

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۰

۶ متری

۵۲

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۲

۶ متری

۶۴

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۴

۱۲ متری

۱۵۵

۱۸۷.۰۰۰

هر کیلو ناودانی ۱۶

۱۲ متری

۱۷۰

---

هر کیلو ناودانی ۱۸

۱۲ متری

۲۱۵

------

هر کیلو ناودانی ۲۰

۱۲ متری

۲۳۰

-------

قیمت روز صفحه ستون

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو ورق ۸

---

---

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۰

---

---

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۲

---

---

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۱۵

---

---

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۰

---

---

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق ۲۵

---

---

۲۰۷.۰۰۰

قیمت روز نبشی

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو نبشی ۳

۶ متری

۹

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۴

۶ متری

۱۵

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۵

۶ متری

۲۲

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۶

۶ متری

۳۲

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۸

۶ متری

۵۸

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۰

۶ متری

۹۰

۱۷۵.۰۰۰

هر کیلو نبشی ۱۲

۶ متری

۱۳۰

۱۷۱.۰۰۰

قیمت روز ور ق سیاه

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو ورق سیاه ۲

رول

۱۲

۲۰۳.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳

۱.۵ در ۶

۲۲۰

۲۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۴

۱.۵ در ۶

۲۹۰

۲۰۷.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۵

۱.۵ در ۶

۳۶۰

۲۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۶

۱.۵ در ۶

۴۳۵

۲۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۸

۱.۵ در ۶

۵۸۰

۲۰۵.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۰

۱.۵ در ۶

۷۲۰

۲۲۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۲

۱.۵ در ۶

۸۶۵

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۱۵

۱.۵ در ۶

۱۰۸۰

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۰

۱.۵ در ۶

۱۴۴۵

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۲۵

۱.۵ در ۶

۱۸۰۵

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو ورق سیاه ۳۰

۱.۵ در ۶

۲۱۶۵

۲۲۰.۰۰۰

قیمت روز تسمه

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۰

۱۲ متری

۲

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۲۵

۱۲ متری

---

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۳۰

۱۲ متری

---

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۴۰

۱۲ متری

---

۱۸۱.۰۰۰

هر کیلو تسمه ۵ در ۵۰

۱۲ متری

---

۱۸۱.۰۰۰

قیمت روز مفتول

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو حرارتی

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو زیگزاگ

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۱.۵

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو سیم فابریک ۲.۵

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۱.۵

---

---

۲۱۰.۰۰۰

هر کیلو سیم تسمه ۲.۵

---

---

۲۱۰.۰۰۰

قیمت روز خاموت

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو خاموت ۸

---

---

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت ۱۰

---

---

۱۹۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۸

---

---

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰

---

---

۱۹۱.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۸

---

---

۲۰۰.۰۰۰

هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰

---

---

۲۰۰.۰۰۰

قیمت روز ورق گالوانیزه

شاخه

وزن (کیلوگرم)

قیمت (ریال)

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۴

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۰۹.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۶

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۸۰.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۷

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۸

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۰.۹

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۲۷۱.۰۰۰

هر کیلو ورق گالوانیزه ۲

۱ و ۱.۲۵

۷-۵

۳۰۰.۰۰۰

ارسال نظر

دیگر رسانه ها