کد خبر : 13304

علی پروین اسطوره پرسپولیس در واکنش به صحبت های رهبری فرد عنوان کرد که هرگز علیه شاگردانم حرفی نمی زنم.

مصاحبه‌ با‌ علی ‌پروین،‌مرد‌ خوش ‌صحبت‌ فوتبال‌ ایران‌ همواره دلچسب ‌و ‌جالب ‌است،‌ خاصه ‌آن ‌که ‌سوژه‌های ‌مختلفی ‌هم ‌وجود ‌داشته ‌باشد.‌ از ‌بازی ‌تلخ ‌السد ‌و‌ شاگردان ‌برانکو‌ بگیرید ‌تا‌ دعوای ‌بهروز‌ رهبری ‌فرد ‌با‌ بهنام‌ طاهرزاده ‌در ‌بازی ‌پیشکسوتان ‌پرسپولیس ‌و‌ تیم‌98 ‌که ‌آبستن ‌حوادث ‌زیادی ‌بود.‌ در تازه ترین گفت ‌و گو ‌با ‌اسطوره ‌باشگاه‌ پرسپولیس‌ صحبت هایی انجام شده که خواندنش خالی از لطف نیست. ‌

‌علی ‌آقا‌ در ‌تمرین ‌و ‌بازی ‌های ‌دوستانه ‌پیشکسوتان ‌پرسپولیس‌ چه ‌می ‌گذرد؟

چه می گذرد؟ ما قدیمی ها دور هم جمع می شویم و صفا می کنیم.

‌ولی ‌بهروز‌ رهبری ‌فرد ‌با‌ طاهرزاده‌ دعوا‌ کرد ‌و‌ مصاحبه ‌ای ‌هم‌ علیه ‌شما‌ انجام ‌داد‌ که...‌‌

(با ناراحتی) دنبال چی هستید؟ من هرگز علیه شاگردانم حرفی نمی زنم. 

ولی ‌بهروز...‌‌

ببینید، من احترام خاصی برای شما قائلم ولی دوست ندارم در این رابطه حرفی بزنم!

‌چرا‌علی ‌آقا؟

بهروز رهبری فرد مثل بچه من است. دنبال جواب دادن به شاگردانم نبوده و نیستم. 50 ساله در این فوتبال هستم و از این چیزها هم زیاد دیدم. شما چرا می خواهید من علی پروین را وارد حاشیه کنید؟ کاری ندارید؟ من باید جایی بروم!

ارسال نظر

بیشتر
دیگر رسانه ها