بدون دلیل و دائم ترمز نگیرید. در وضعیتی که می‌توانیم بدون گرفتن ترمز و با دنده معکوس سرعت را کم کنیم، بکوشیم کمتر از…

بیشتر