«در موزه خودرو بنیاد مستضعفان یک «بنزK۵۰۰» - که معروف به اتوبان کروزر است - وجود دارد که برای رضاشاه بوده. هدیه…

بیشتر
بیشتر
بیشتر