جنسیس G80 جدید در کابین خود میزبان یک کیلومترشمار دیجیتال به همراه نمایشگری عریض برای سیستم سرگرمی و اطلاعات خواهد بود.

بیشتر
بیشتر
بیشتر